sqliteでtsvを読み込む

Nobuo Danjou
2009-08-25T04:44:42+0900
$ sqlite3 mydb.sqlite3
sqlite> .separator "\t"
sqlite> .import mydata.tsv mytable